Dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo

20.06.2012 
Pobierz stronę w formacie PDF

Drodzy Bracia i Siostry!

Nasza modlitwa bardzo często jest prośbą o pomoc w potrzebach. Jest to czymś normalnym, gdyż potrzebujemy pomocy, potrzebujemy drugich, potrzebujemy Pana Boga. W ten sposób jest czymś normalnym prosić Boga o coś, szukać u Niego pomocy. Powinniśmy też mieć świadomość, że modlitwa, której nauczył nas Pan Ojcze nasz jest modlitwą prośby i tą modlitwa uczy nas Pan priorytetów naszej modlitwy, oczyszcza nasze pragnienia a w ten sposób oczyszcza nasze serce. Tak więc z natury rzeczy jest czymś normalnym, że w modlitwie prosimy o coś, ale nie musi być wyłącznie tylko tak. Istnieje również motyw dziękczynienia a jeśli jesteśmy nieco uważni to dostrzegamy, że od Boga otrzymujemy tak wiele dobra. On jest tak bardzo dobry wobec nas, że wypada, jest czymś koniecznym, aby Mu dziękować. Powinna być też modlitwa uwielbienia. Jeśli nasze serce jest otwarte, to mimo różnych trudności, dostrzegamy także piękno Jego stworzenia, dobroć, która ukazuje się w Jego dziełach. Tak więc powinniśmy nie tylko prosić, ale także uwielbiać Go i dziękować Mu. Tylko w ten sposób nasza modlitwa będzie kompletna. W swoich listach św. Paweł nie tylko mówi o modlitwie, ale także przywołuje modlitwy uwielbienia i błogosławieństwa za wszystko, co Bóg uczynił i wciąż dokonuje w historii ludzkości. A dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy pierwszym rozdziale Listu do Efezjan, który rozpoczyna się właśnie modlitwą, hymnem błogosławieństwa, wyrazem podziękowania, radości. Święty Paweł błogosławi Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim pozwolił nam "poznać tajemnicę swojej woli" (Ef 1,9). "Mysterion", "Misterium" to termin, który często powraca w Piśmie Świętym i w liturgii.

Nie chciałbym teraz wchodzić w filologię, ale w języku potocznym termin ten wskazuje na to, czego nie można poznać, na rzeczywistość, której nie możemy objąć naszym rozumem. Hymn, który rozpoczyna List do Efezjan, prowadzi nas wprost ku głębszemu znaczeniu tego terminu i rzeczywistości, na którą on wskazuje. Dla wierzących tajemnicą jest nie tyle to, co nieznane, ile przede wszystkim miłosierna wola Boża, Jego plan miłości, który objawił się w pełni w Jezusie Chrystusie i daje nam możliwość abyśmy "wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa" (Ef 3,18-19). Ukryta tajemnica Boga objawiła się a jest nią to, że Bóg nas miłuje i że nas miłuje od początku miłością odwieczną. Zatrzymajmy się więc nieco nad tą podniosłą i głęboką modlitwą. "Błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" (Ef 1,3). Święty Paweł używa czasownika "euloghein", który zazwyczaj tłumaczy się jako hebrajskie wyrażenie "barak", które oznacza wychwalać, uwielbiać, dziękować Bogu Ojcu jako źródłu zbawczych dóbr, jako temu, który "napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie". Apostoł dziękuje i uwielbia, ale zwraca tez uwagę na to, co go skłaniają do tego uwielbienia, dziękczynienia, przedstawiając zasadnicze elementy i etapy Boskiego planu. Powinniśmy błogosławić Boga Ojca przede wszystkim dlatego, że On "wybrał nas przed stworzeniem świata, abyśmy byli święci i niepokalani przed Jego obliczem w miłości" (w. 4). Tym co czyni nas świętymi i niepokalanymi jest miłość. Bóg powołał nas do istnienia, do świętości. I wybór ten poprzedza nawet stworzenie świata. Od zawsze jesteśmy w Jego planach, w Jego myśli. Wraz z prorokiem Jeremiaszem również my możemy powiedzieć, że znał nas zanim ukształtował nas w łonie matki (por. Jer 1,5); a znając nas, powołał nas. Powołanie do świętości, do komunii z Bogiem należy do jego odwiecznego planu, planu, który rozpościera się w historii i który obejmuje wszystkich mężczyzn i kobiety świata, ponieważ jest powołaniem powszechnym. Bóg nikogo nie wyklucza, Jego plan jest tylko i wyłącznie miłością. Święty Jan Chryzostom stwierdza: "Bóg sam uczynił nas świętymi, ale my jesteśmy powołani do tego, aby wytrwać w świętości. Święty to ten, który żyje w wierze" (Homilie na temat Listu do Efezjan 1,1,4). Św. Paweł mówi dalej: Bóg przeznaczył nas, wybrał nas, abyśmy byli przybranymi synami, przez Jezusa Chrystusa", abyśmy byli wcieleni w Jego Jednorodzonego Syna.. Apostoł podkreśla darmowość tego cudownego planu wobec ludzkości. Bóg wybiera nas nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, ale dlatego że On jest dobry. W starożytności o dobru mówiono, że bonum est diffusivum, tzn. dobro udziela się, częścią istoty dobra jest udzielanie się, roznoszenie się. Tak jest dlatego, że Bóg jest dobrem, jest udzielaniem się dobra, Bóg chce się podarować. On stwarza, gdyż chce nam udzielić ze swego dobra i uczynić nas dobrymi i świętymi.

W centralnej części modlitwy błogosławieństwa Apostoł objaśnia, w jaki sposób realizuje się plan zbawienia Ojca w Chrystusie, w Jego Synu umiłowanym. Pisze: "W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski" (Ef 1,7). Ofiara krzyża Chrystusa jest wydarzeniem jedynym i niepowtarzalnym, poprzez które Ojciec ukazał w oczywisty sposób swoją miłość do nas - nie tylko w słowach, ale konkretnie. Bóg jest tak konkretny i jego miłość jest tak konkretna, że wkracza w historię, staje się człowiekiem, aby doświadczyć czym jest człowieczeństwo, co znaczy żyć na tym świecie. Przyjmuje drogę cierpienia męki i poddając się nawet śmierci. Tak konkretna jest miłość Boga, który staje się uczestnikiem nie tylko naszej egzystencji ale również naszego cierpienia i umierania. Ofiara krzyża sprawia, że stajemy się "własnością Boga", ponieważ krew Chrystusa odkupiła nas z winy, obmywa nas ze zła, wyrywa nas z niewoli grzechu i śmierci. Święty Paweł zaprasza do tego, by rozważyć, jak głęboka jest miłość Boga, która zmienia historię, która odmieniła jego własne życie do tego stopnia, iż z prześladowcy chrześcijan stał się niestrudzonym Apostołem Ewangelii. Wybrzmiewają jeszcze raz kojące słowa Listu do Rzymian: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?... Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rz 8,31-32.38-39). Tę pewność, że Bóg jest z nami i że żadne stworzenie nie jest w stanie odłączyć nas od Niego, ponieważ Jego miłość jest silniejsza - powinniśmy zakodować w naszym jestestwie, w naszej chrześcijańskiej świadomości.

Wreszcie, Boże błogosławieństwo kończy się akcentem na Ducha Świętego, który został rozlany w naszych sercach, Ducha Pocieszyciela, którego otrzymaliśmy jak obiecaną pieczęć: "On - powiada św. Paweł - jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga] ku chwale Jego majestatu" (Ef 1,14). Odkupienie jeszcze się nie zakończyło - to czujemy - ale będzie miało swoje całkowite dopełnienie, kiedy ci, których Bóg nabył, zostaną całkowicie zbawieni. My znajdujemy się jeszcze na drodze odkupienia, którego część zasadniczą otrzymaliśmy wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Jesteśmy na drodze prowadzącej do pełnego wyzwolenia dzieci Bożych. Duch Święty jest gwarancją, że Bóg doprowadzi do końca swój zbawczy plan, kiedy zjednoczy w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach i to, co na ziemi" (por. Ef 1 ,10). Święty Jan Chryzostom w ten sposób komentuje te słowa: "Bóg wybrał nas przez wiarę i odcisnął w nas pieczęć dziedzictwa przyszłej chwały" (Homilie do Listu do Efezjan 2:11-14). Powinniśmy zrozumieć, że droga odkupienia jest także naszą drogą, ponieważ Bóg pragnie wolnych stworzeń, które w sposób wolny powiedzą swoje "tak", ale najpierw i nade wszystko droga odkupienia jest Jego drogą. Jesteśmy w jego rękach i teraz zależy od naszej wolności czy pójdziemy drogę, którą On zapoczątkował. Idźmy tą drogą odkupienia razem z Chrystusem a doświadczymy, że odkupienie się dokonuje.

Wizja przedstawiona nam przez św. Pawła w tej wielkiej modlitwie błogosławieństwa doprowadziła nas do kontemplacji działania Trzech Osób Trójcy Świętej: Ojca, który nas wybrał przed założeniem świata, o na myślał i nas stworzył; Syna, który nas odkupił przez swoją Krew, i Ducha Świętego, który jest zadatkiem naszego odkupienia i chwały w przyszłości. Na nieustannej modlitwie, w codziennej relacji z Bogiem, uczymy się i my - tak jak św. Paweł - dostrzegać coraz wyraźniej znaki tego planu i tego działania: w pięknie Stwórcy, które wyłania się z Jego stworzeń (por. Ef 3,9), jak wyśpiewał to św. Franciszek z Asyżu: "Bądź uwielbiony, mój Panie, we wszystkich swoich stworzeniach" (FF 263). Ważnym jest aby być czujnym teraz, także w tym okresie wakacji na piękno stworzenia i zobaczyć przebijające się w nim piękno Bożego oblicza. Święci w cudowny sposób ukazują swoim życiem, co może uczynić moc Boża w słabości człowieka. I może to uczynić także w nas. W całej historii zbawienia, w której Bóg stał się nam bliski i oczekuje cierpliwie na nasz czas, rozumie nasze niewierności, zachęca do działania i prowadzi nas.

W modlitwie uczymy się widzieć znaki tego miłosiernego planu w drodze Kościoła. I tak wzrastamy w miłości Boga, otwierając drzwi, aby Trójca Święta mogła przyjść i zamieszkać w nas, oświecić nas, rozgrzać, kierować naszym życiem. "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14,23) - mówi Jezus, obiecując swoim uczniom dar Ducha Świętego, który wszystkiego nauczy. Św. Ireneusz powiedział pewnego razu, że we Wcieleniu Duch Święty przyzwyczaił się do bycia w człowieku. Na modlitwie powinniśmy przyzwyczaić się do bycia z Bogiem. To jest ogromnie ważne, abyśmy nauczyli się być z Bogiem i w ten sposób zobaczymy jak piękną jest rzeczą być z Nim, czym jest odkupienie.

Drodzy przyjaciele, kiedy modlitwa karmi nasze życie duchowe, stajemy się zdolni do zachowania tego, co św. Paweł nazywa "tajemnicą wiary" w czystym sumieniu (por. 1 Tm 3,9). Modlitwa, jako sposób przyzwyczajania się do bycia razem z Bogiem rodzi mężczyzn i kobiety, którymi ożywia nie egoizm, chęć posiadania, pragnienie władzy, lecz bezinteresowność, pragnienie miłości i służby, czyli sam Bóg. I tylko w ten sposób można wnieść światło w ciemności świata. Pragnę zakończę tę katechezę epilogiem z Listu do Rzymian. Ze św. Pawłem, także my oddajmy chwałę Bogu, ponieważ powiedział nam wszystko o sobie w Jezusie Chrystusie i dał nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy: "Tego, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen" (16, 25-27). 


Wyświetleń: 3936
 

Kalendarium

Najnowsze zdjęcia

Księga gości

  • Ela: Również przesyłam serdeczne uściski i życzenia wielu łask Bożych dla całej wspólnoty, KS.Zbigniewa, wspaniałych sióstr Grażynki , Małgosi i Asi oraz moich przyjaciół z Oazy.Niech Pan Was prowadzi
  • Grazyna Ulikowska z domu Karamara: Szczęść Boże!!! Błogosławieństwa i mocy w głoszeniu słowa! Z łezką w oku przeglądam strony i wspominam swoją pierwszą oazę w Wierzchowie w 1974r., potem w Mszanie Górnej i Dursztynie. Moc słow i katecheza stały się dla mnie przewodnikiem w życiu. Jestem wdzięczna, że dane było mi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego w pracy .
  • Faustyna : Najlepsza oazowa strona ! :) Oby tak dalej ! :) Pozdrawiam i życzę Błogosławieństwa Bożego !:)
wpisz się

Facebook

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcji oraz w celu odbierania danych statystycznych o oglądalności, z których korzysta tylko redakcja serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, co jednak może spowodować nieaktywność niektórych funkcji serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie "cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x